Stikkordarkiv: Årsmøte

Referat fra årsmøtet 15. februar 2018

Årsmøtet ble avholdt i Bytingstua, Drøbak kino.

Tilstede: Trygve Nyland Jensen, Jan Fuglseth, Arnt Lerheim, Nina Nesse, Halvor Hoxrud, Kari Skodvin, Helge Hagerup, Lennart Carlsson, Gro Korsmoe, Tom Rolf Ingebretson, Kjell Kristiansen, og Bjørn Ruistuen.

1. Tom Rolf Ingebretson ble valgt til møteleder. Bjørn Ruistuen ble valgt til referent.

2. Årsmeldingen (pdf) ble godkjent og sendes kultursjefen i Frogn kommune, kinosjefen, senterleder på Drøbak City og Amta.

3. Regnskapet og revisors beretning ble gjennomgått og godkjent. Kostnadsposten «Diverse» ble gjennomgått i detalj. Revisor signerte regnskapet og revisjonsberetningen.

4. Satsen for medlemsavgiften for 2018 ble satt til kr 400,- for ordinære medlemmer, kr 200,- for medlemmer under 26 år. Halv pris om innmeldingen skjer etter 1. juli.

5. Ingen innsendte saker til årsmøtet.

6. 6 personer stod på valg. Valgkomiteen ved Arnt Lerheim redegjorde for komiteens innstilling til styrekandidater.

Valgkomiteen innstilte som følger:
• Styrets leder: Gro velges for 2 år.
• Styremedlem og styremedlem: Lennart Carlsson gjenvelges for 2 år.
• Styremedlem: Bjørn R gjenvelges for 2 år.
• Revisor: Jan Fuglseth velges for 2 år.
• Varamedlem: Halvor Roxrud gjenvelges for 2 år.
• Varamedlem: Jan Fuglseth velges for 2 år.
Valgkomiteens innstilling ble vedtatt ved akklamasjon.

Følgende medlemmer stod ikke på valg i år:
• Trygve Nyland Jensen
• Nils Johan Føyn
• Kari Skodvin

Valgkomite:
• Ricardo Rodriguez har 1 år igjen.
• Arnt Lerheim gjenvelges for 2 år.

7. Tom Rolf Ingebretson ble høytidelig takket av av Trygve Nyland Jensen.

Referent: Bjørn Ruistuen

Referat fra årsmøte 16. februar 2017

Årsmøtet ble avholdt i Bytingstua.

1. 14 medlemmer med stemmerett var til stede. Som møteleder ble Arnt Lerheim valgt ved akklamasjon. Bjørn Ruistuen ble valgt til referent. Innkalling og saksliste (pdf) ble godkjent.

2. Årsmeldingen (pdf) ble vedtatt.
Ved nyttår var det 41 medlemmer i klubben, hvorav 12 nye i 2016.

3. Årsregnskapet ble gjennomgått av Kari Skodvin. Godkjent av revisor Helge Hagerup.

4. Det ble vedtatt at medlemskontingenten for 2017 holdes uendret fra 2016.

5. Ingen innkomne forslag var kommet inn.

6. Valg: Kari Skodvin ble gjenvalgt til kasserer for 2 nye år, Nils Johan Føyn og Trygve Nyland Jensen gjenvalgt til styremedlem. Ricardo Rodrigues ble valgt inn i valgkomiteen. Helge Hagerup ble gjenvalgt som revisor.

Referent: Bjørn Ruistuen

Referat fra årsmøtet 3. mars 2016

Årsmøtet ble avholdt i Bytingstua, Drøbak kino.

13 medlemmer var tilstede.

1. Helge Hagerup ble valgt til møteleder. Bjørn Ruistuen ble valgt til referent.

2. Innkallingen ble godkjent.

Samtidig ble det foreslått en vedtektsendring til neste årsmøte:

§5 Ordinært årsmøte:
Ordinært Årsmøte avholdes hvert år i løpet av februar eller mars måned og innkalles med minst 14 dagers varsel.

3. Årsmeldingen (pdf) ble godkjent.

4. Regnskapet og revisors beretning ble gjennomgått og godkjent.

5. Det var 3 innsendte saker til årsmøtet:

5 A. Vedtektsendring: Styret utvides med en person som har særlig ansvar for ekskursjoner og turer. Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

5 B. Medlemmene forplikter seg til å kjøpe print eller innrammet bilde av eget/egne bidrag som antas til medlemsutstillingen.

Forslaget ble diskutert og vedtatt med følgende endring: Medlemmene forplikter seg til å kjøpe print av eget/egne bidrag som antas til medlemsutstillingen. (For tiden er kostnaden kr 50 pr bilde.)

5 C. Vinner av 1., 2. og 3. plass i Månedens bilde mottar print av eget bilde gratis. Ordningen med at førstepremievinner får sitt eget bilde med ramme bortfaller. Vedtatt.

6. Satsen for medlemsavgiften for 2016 ble satt til kr 400,- for ordinære medlemmer, kr 200,- for medlemmer under 26 år. Halv pris om innmeldingen skjer etter 1. juli.

7. 7 personer stod på valg i år. Valgkomiteen innstilte som følger:

 • Styrets leder: Tom Rolf Ingebretson gjenvelges for 2 år.
 • Sekretær: Bjørn Ruistuen gjenvelges for 2 år.
 • Turansvarlig: Lara Teso velges for 2 år.
 • Varamedlem: Halvor Roxrud gjenvelges for 2 år.
 • Varamedlem: Håvard A. Rye velges for 2 år.
 • Valgkomitèmedlem: Arne Lerheim velges for 2 år.
 • Revisor: Helge Hagerup velges for 1 år.

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt ved akklamasjon.

Følgende medlemmer stod ikke på valg i år:

 • Kasserer: Kari Skodvin
 • Styremedlem: Nils Johan Foyn
 • Styremedlem: Trygve Nyland Jensen
 • Valgkomitèmedlem: Bjørn Aaslie

Referent: Bjørn Ruistuen

Referat fra årsmøtet 5. mars

Årsmøtet ble avholdt i Bytingstua, Drøbak kino.

Tilstede: Trygve Nyland Jensen, Bjørn Aaslie, Tore Johan Birkeland, Halvor Hoxrud, Kari Skodvin, Solveig Olsberg og Bjørn Ruistuen.

1. Trygve Nyland Jensen ble valgt til møteleder. Bjørn Ruistuen ble valgt til referent.

2. Årsmeldingen (pdf) ble godkjent og skal sendes kultursjefen i Frogn kommune, kinosjefen, senterleder på Drøbak City og Amta.

3. Regnskapet og revisors beretning ble gjennomgått og godkjent.

4. Ingen innsendte saker til årsmøtet.

5. Satsen for medlemsavgiften for 2016 ble satt til kr 400,- for ordinære medlemmer, kr 200,- for medlemmer under 26 år. Halv pris om innmeldingen skjer etter 1. juli.

6. 4 personer stod på valg. Valgkomiteen ved Bjørn Aaslie redegjorde for komiteens innstilling til styrekandidater. Det ble diskutert innstillingens avvik i forhold til vedtektenes bestemmelser om valgperiode. Styret bes foreslå eventuelle endringer i vedtektene til neste år.

Valgkomiteen innstilte som følger:

 • Styrets leder: Tom Rolf Ingebretson gjenvelges for 1 år.
 • Kasserer: Kari Skodvin gjenvelges for 2 år.
 • Styremedlem: Trygve Otto Nyland Jensen gjenvelges for 2 år.
 • Revisor: Tore Johan Birkeland gjenvelges for 2 år.

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt ved akklamasjon.

Følgende medlemmer stod ikke på valg i år:

 • Sekretær: Bjørn Ruistuen
 • Varamedlem: Halvor Roxrud
 • Varamedlem: Arnt Lerheim

Styret innstiller til ny valgkomite.

Referent: Bjørn Ruistuen