Vedtekter

Vedtatt på klubbens første ordinære årsmøte, torsdag 7. oktober 2010.

Reviderte Vedtekter etter årsmøte 16 februar 2023

§ 1. Formål
Drøbak Fotoklubb holder til i Drøbak og har som formål å skape et sosialt og faglig stimulerende miljø for foto- og film-/videointeresserte.

§ 2. Medlemskap
Medlemskap i Drøbak Fotoklubb er åpent for alle. Alle medlemmer har samme rettigheter og plikter. Medlemskap forutsetter at kontingent blir betalt.

§ 3. Kontingent
Kontingent for påfølgende år fastsettes av årsmøtet. Medlemmer som står til rest med kontingent ett år etter at skriftlig purring er sendt, kan strykes som medlemmer uten ytterligere varsel. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

§ 4. Årsmøtet
Årsmøtet er klubbens øverste myndighet. Stemmerett har alle medlemmer som har betalt kontingent. Medlemmer som ikke kan være tilstede på årsmøtet kan gi et annet medlem fullmakt til å stemme for seg. Slik fullmakt må være skriftlig og skal forevises på årsmøtet.

Vedtektsendringer må vedtas med minst 2/3 av de avgitte stemmer. Øvrige vedtak treffes ved alminnelig flertall. Saker som ikke er nevnt i innkallingen kan ikke behandles. Referat fra årsmøtet publiseres på Drøbak Fotoklubbs hjemmeside.

§ 5. Ordinært årsmøte
Ordinært Årsmøte avholdes hvert år i løpet av februar eller mars måned og innkalles med minst 14 dagers varsel. Skriftlig innkalling med saksliste skal sendes til alle medlemmene, vedlagt årsberetning, regnskap, og eventuelle innkomne forslag. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret skriftlig innen 30. januar.

Årsmøtet velger leder, nestleder, sekretær og kasserer, to styremedlemmer, hvorav ett styremedlem har særlig ansvar for turer/ekskursjoner. I tillegg velges to varamedlemmer, en
revisor, og en valgkomite på to personer.

Styremedlemmer og varamedlemmer velges for to år av gangen, men fortrinnsvis slik at minst to styremedlemmer og et varamedlem skiftes ut hvert år.

Dagsorden på årsmøtet:
1. Konstituering av møtet
a. Valg av møteleder
b. Valg av referent
c. Godkjenning av dagsorden og innkalling
2. Årsberetning
3. Regnskap
4. Innkomne saker
5. Fastsetting av kontingent
6. Fastsetting av budsjett.
7. Valg
a. Valg av leder
b. Valg av nestleder
c. Valg av sekretær
d. Valg av kasserer
e. Valg av to styremedlemmer
f. Valg av to varamedlemmer
g. Valg av to medlemmer til valgkomite
h. Valg av revisor

§ 6. Ekstraordinært årsmøte
Det avholdes ekstraordinært årsmøte når styret eller minst 10 av medlemmene krever det. Krav til innkalling som til ordinært årsmøte.

§ 7. Styret
Styret består av seks personer, hvorav fem har ha faste funksjoner: leder, nestleder, sekretær, kasserer og turansvarlig. Varamedlemmene innkalles til alle møter og har rett til å delta på møtene men har ikke stemmerett.

Ved stemmelikhet i styret har lederen eller ved hans forfall, nestlederen dobbeltstemme. Sekretæren skriver møtereferat. Referatene skal være tilgjengelige for klubbens medlemmer.
Styret er ansvarlig for klubbens drift mellom årsmøtene, og er ansvarlig for at driften er i samsvar med vedtektene og de pålegg som måtte komme fra årsmøtet.

§ 8. Klubbens utmerkelser
Æresmedlemskap i Drøbak Fotoklubb gis til medlemmer som gjennom lang tid har vist særlig stor interesse for, eller har gjort en særlig stor innsats for klubben.  Æresmedlemmer er fritatt for kontingent resten av livet. Som synlig tegn får æresmedlemmene eget diplom.

§ 9. Oppløsning
Forslag om oppløsning kan fremsettes av Styret eller 1/3 av klubbens medlemmer.

Forslaget skal behandles på et ordinært eller ekstraordinært Årsmøte, og trenger mer enn 2/3 av klubbens totale stemmer for å vedtas.

Hvis oppløsning besluttes, bestemmer årsmøtet med simpelt flertall hvordan klubbens eiendeler skal disponeres.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: