Stikkordarkiv: Referat

Referat fra ekstraordinært styremøte 13. september

Gro Korsmoe har dessverre trukket seg fra styret. Det var derfor behov for et ekstraordinært styremøte  for å avklare situasjonen. Møtet ble avholdt i Bytingstua. Tilstede: Nils Johan Føyn, Trygve Nyland Jensen, Halvor Roxrud, Kari Skodvin og Bjørn Ruistuen.

 1. Trygve Nyland Jensen  (nestleder) rykker opp og overtar som  ny leder inntil årsmøtet velger ny, men senest til 1. november.
 2. Valgstyret bes igangsette arbeidet med å finne en ny kandidat. Kunne du tenke deg å lede klubben, snakk med Ricardo Rodriguez eller Arnt  Lerheim.
 3. Månedens bilde 25.10 (Høst-Norge) må flyttes til 1.11 fordi lokalene våre er i bruk av andre.
 4. Den planlagte blitz-workshopen 27.10 må flyttes av samme årsak. Ny dato er uavklart.
 5. Trygve hører med Japan Photo om de kan holde kurs i CEWE fotobok for klubben.
 6. Vi behøver å kjøpe inn nye 30 rammer og ber Halvor om hjelp.

Resten av styret  ønsker  å takke Gro for innsatsen, og vi gleder oss til å fortsatt ha glede av hennes bilder, kreativitet og engasjement.

Referent: br

Referat fra styremøte 30. august

Møtet ble avholdt i Bytingstua i Drøbak kino. Tilstede var: Gro Korsmoe, Jan Fuglseth, Trygve Nyland Jensen, Lennart Carlsson,  Halvor Roxrud, Nils Johan Føyn og Bjørn Ruistuen.

Sak 1:   Kalenderen: Jury er på plass og bilder  blir plukket ut neste uke.

Sak 2: Medlemsutstillingen 2018.  Innleveringsfrist 1.11.2018. Regler:  Alle som sender inn får hengt opp minst ett bilde. Ingen tidsbegrensning, fritt tema. Maks 3 bilder. Torstein bestemmer hvordan bildene skal leveres. Alle fotografer betaler  kr 60 for printet + eventuelt tillegg for passe partout og ramme. Gro avtaler med kinosjefen.

Sak 3:   Fotokafé. Det ble diskutert om fotokafeene skal ha et tema. Styret bestemte at vi beholder dagens format, en uformell møteplass uten tema.

Sak 4:  Drammen Fotoklubb. 4. oktober kommer Drammen Fotoklubb til oss og forteller om hvordan de juryerer bilder og gir oss en tilbakemelding på våre Drammensbilder fra tidligere i år.

Sak 5:  Vis bilder! Styret håper flere presenterer bilder fra sine turer eller annet.  Gjerne som gruppeprosjekt. Snakk med Gro.

Sak 6: Bildekritikk i grupper.  Vi innfører gruppevis presentasjon av egne bilder hvor det oppfordres til positiv bildekritikk (hvordan kunne bildet være enda bedre?).

Sak 7:  Månedens bilde. Styret ønsker å teste ulike former for gjennomføring av månedens bilde, med mål om  engasjement og bedret kvalitet.  Nils, Lennart, Jan og Trygve  vurdere nye konsepter for månedens bilde og presenterer for styret før året er omme.

Sak 8:  Workshop-tur/Landskapsfoto. 10 påmeldte.  Det er fortsatt mulighet for et par til å melde seg på. Påmeldingsfrist:  12.  september.

Sak 9. Ungdomsavdeling. Vi  har ikke kapasitet til å ta tak i det.

Møtereferater sendes pr epost til alle styremedlemmer før publisering.  Eventuelle kommentarer distribueres alle i løpet av 1 dag. Deretter publiseres referatet på nettsiden.

Referent: br

Referat fra styremøte 3. mai

Tilstede: Gro, Kari, Lennart, Halvor og Trygve. Tom også invitert og var tilstede.

 1. Månedens bilde.
  Jan F. sender filen til månedens vinnere(1-3) til Torstein’s mappe innen en uke etter avstemningen. Hvis månedens vinnere ønsker å sende sin raw filer må dette sendes til Torstein’s mappe innen samme tidsfrist.

  Det ble videre bestemt å fjerne tidsbegrensningen på månedens bilde. (Bjørn må sette disse tillegg/endringer inn på vår webside under «Månedens bilde».)

  Ad april prints. Tom sender april filen til Torstein. Torstein printer april bildene lørdag 5.5. Lennart henter og overleverer til Trygve innen fredag 11.5. Nesodden teamet kan regne med at pp’s er klare i skapet senest onsdag 16.5.

 2. Kalibreringsverktøy.
  Vi avventer innkjøp inntil Torstein eventuelt kan kalibrere vår prosjektor. Det synes ikke praktisk gjennomførbart å sirkulere et kalibreringsverktøy til alle medlemmer. Torstein skal kjøre filter-foredrag 31.5. Kan han også ta med et innlegg om kalibrering? Gro kontakter Torstein om dette.
 3. Drammenstur.
  Lennart sjekker deltagelsen på Drammenstur. Foreslår tidspunkt for samling/avreise etc.
 4. Ledsager på utflukter/turer.
  Det åpnes for at ledsagere kan delta på klubbens utflukter/turer.
 5. Bildevurdering.
  Lennart inviterer Drammen Fotoklubb for å holde et foredrag om bildevurdering enten 6.9 eller 20.9.
 6. Opphenging av bilder på kinoen og Amfi.
  Det var enighet om forslaget fra Trygve om hvilke bilder som skal opp og tas ned. Tommy og Ricardo ordner dette fk tirsdag.

 

Referent: Trygve

Referat fra styremøte 5. april 2018

Styremøtet ble avholdt i Bytingstua og ble ledet av Gro Korsmoe. Tilstede var også Kari Skodvin, Trygve Nyland Jensen, Jan Fuglseth, Halvor Roxrud, Lennart Carlsson, Tom Ingebretson og Bjørn Ruistuen.

1. Styremedlemmenes oppgaver ble gjennomgått og revidert. (Her kommer link til oppdatert dokument.)
2. Styret diskuterte regelen om 12 månedersfristen til månedens bilde. Det ble besluttet at Gro tar opp dette med medlemmene.
3. Styret legger til rette for mer aktivitet på klubbens lukkede Facebook-sider. Gro spør Harriet om å være redaktør for siden.
4. De åpne Facebooksidene: Ny redaktør er Ragne Borge Lysaker.
 5. Lennart gjennomgikk turprogrammet for våren. Obs! Foredrag om landskapsfotografering torsdag 14. april.
6.  Jan Fuglseth sa ja til å ta ansvar for Månedens bilde
7. Vi sier ja til å juryere Askim Fotoklubb i november
8. Vi spør Drammen Fotoklubb om de vil juryere oss etter Drammensutflukten
9. Bjørn legger oversikten over «Kortreist fotografering» mer synlig på nettsiden, og medlemmer som vil føye til interessante fotosteder, melder fra til Lennart
Referent: br

Referat fra styremøte 19. oktober

Styretmøtet ble avholdt i Bytingstua og ble ledet av Tom Rolf Ingebretson.

Tilstede: Lennart Carlsson, Trygve Nyland Jensen, Nils Johan Føyn,  Halvor Roxrud, Tom Rolf Ingebretson og Bjørn Ruistuen.

 1. Sette dato for årsmøtet 2018: 22. februar 2018.
 2. Medlemsutstillingen 2017: Tom bestiller 20 nye rammer. Leveringsfrist 9.11. Juryen møtes snarlig etterpå. Temaet endres fra «Frogn» til «Mitt nærområde» (altså fra der hver enkelt fotograf bor).
 3. Kalenderen 2018: Ferdigstiller materiellet førstkommende helg.
 4. Utflukter 2018: Diskuterte ulike alternativer
 5. Program 2018: Tom sender utkast til høring blant styremedlemmene.
 6. Digital avstemning mnd bilde: Vi etablerer en årlig konkurranse, åpen klasse, bilder hentet fra arkivet, med elektroniske avstemning blant alle medlemmene. Vi vurderer også om det skal være mulig for almenheten også skal kunne stemme (samarbeid med Amta, etc?)

Referent: br

Referat fra styremøte 8. desember

Styremøtet ble avholdt i Bytingstua.

Tilstede var Tom Rolf Ingebretson, Kari Skodvin, Halvor Roxrud, Nils Johan Føyn, Trygve Nyland Jensen, Lara Teso og Bjørn Ruistuen.

Møtet ble ledet av Tom.

 1. Tom informerte om at klubben nå har fått sin egen Vipps-konto.
 2. For å vise takknemlighet for våre kursholdere ble det bestemt at vi heretter påskjønner disse med en liten oppmerksomhet, som deles ut på juleavslutningen.
 3. Fotoklubben innleder et samarbeid med Rotary Drøbak angående bilder til en sangbok Rotary skal gi ut.
 4. Programmet for 2017 ble satt. Se hele programmet her.
 5. Det innføres et tilleggselement i Månedes bilde-konkurransene framover, for å stimulere til mer enn det rent tematiske. Dette bestemmes fra måned til måned, og kan dreie seg om f.eks kreativitet og komposisjon.
 6. Styret ønsker å presentere ulike kjente fotografer, hvem de er/var, hva de står for, hvilke bilder er de kjente for, osv. Om noen kunne tenke seg å få i oppgave å studere en fotograf og fortelle om sine funn i et møte, ta kontakt med noen i styret.

Møtet ble avsluttet kl 18.50, akkurat tidsnok til å rekke årets julebord på Kumlegården.

Styret takker for i år og ønsker alle våre medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år! Vi sees allerede 5. januar.

Referent: Bjørn Ruistuen

Referat fra medlemsmøte 14. januar

Møtet ble avholdt i Bytingstua og ble ledet av Tom Rolf Ingebretson.

1. Årets program ble gjennomgått.
2. Kalenderprosjektet ble beskrevet. Les mer i styrereferatet fra samme dag.
3. Tom viste bilder fra sitt fotoskjul i Krokstad, hvor det stadig er besøk av ulike dyre- og fuglearter.

Referent: br

Referat fra styremøte 14. januar

Møtet ble avholdt i Bytingstua og ledet av Tom Rolf Ingebretson.

Tilstede var også Kari Skodvin, Trygve Nyland Jensen, Nils Johan Føyn og Bjørn Ruistuen.

1. Årets program for fotoklubben ble bestemt. Se programmet her.
2. Styret ønsker å utgi fotokalender for året 2017. Temaet er Norge, og bilder fra hele landet vil bli plukket ut. Bilder sendes inn løpende på e-post til klubben. Ikke portrettbilder, men ellers fritt. Bildene bør være horisontale.
3. Klubben planlegger høsttur til Langedrag, i forkant av månedens bilde-temaet «Dyr». Vi har fått tilbud på 2 overnattinger og diverse aktiviteter der opp for kr 2600/person. Mer informasjon og avstemning kommer.
4. Medlemskontingenten blir uendret fra i fjor, kr 400 for hele året, 200 for andre halvdel om det tilkommer nye medlemmer da.
5. Klubben vil arrangere medlemsutstilling i kinoen også i 2016. Opplegget blir som det tradisjonelle, med egen innsending på høsten og en jury som plukker ut minst ett bilde fra hvert medlem.

Referent: br

Referat fra medlemsmøte 8. oktober

Til stede: 10 medlemmer

Møtet ble holdt i Bytingstua, ledet av Tom Rolf Ingebretson.

1.  Benny Berget viste en flott bildemontasje fra Lofoten, komplett med musikk, bølgeskvulp og måkeskrik. På 15 minutter tok han oss med på «en reise i tid» gjennom tre årstider i 2008.

2. Temaer for Månedens bilde i 2016. Det ble stemt over en liste med snaut 40 temaer, der følgende ble valgt og plassert:

Januar: Sort/hvitt
Februar: Mennesker
Mars: Vann
April: Dyr
Mai: Skygger
Juni: Sport
September: Arkitektur
Oktober: Gatefoto
November: Farger

Ettersom Månedens bilde skal være tatt innenfor de siste 12 måneder (rullerende), er det bare å ha temaene i bakhodet når dere er ute og fotograferer. I juni 2016 vil vi sette opp temaer for 2017!

3. Tom viste 15 bilder fra Fokstumyra, tatt våren 2015. Fine fuglebilder og gjensyn med moskus!

Neste mann ut er Torstein Gleditsch på mellommøtet 29. oktober.

Alle oppfordres til å bidra med egne bilder på mellommøtene: For eksempel bilder rundt et bestemt tema, favorittbilder og/eller bilder man ønsker å få tilbakemelding på. Lav terskel for å delta!

4. Diverse.

Det kom opp forslag om ekskursjon til Langedrag, med dyrefotografering. Om tilstrekkelig mange er interessert, kan vi få fram en pakkepris. Tur til Kinsarvik ble også foreslått, til tre flotte fossefall.

Stor interesse for kurs i Lightroom og i bruk av blitz.

Referent: Kari Skodvin

Referat fra medlemsmøte 3. september

Møtet ble avholdt i Bytingstua og ledet av Tom Rolf Ingebretson.

 1. Tom Rolf oppsummerte Jubileumsutstillingen i Varmbadet i sommer. Alle involverte er veldig fornøyde. Se flere detaljer i referatet fra styremøte 3. september.
 2. Fototurer framover: 19. september reiser vi til Nordens Ark i Sverige – dyrefotografering. Når været tillater, drar vi på fototur langs Akerselva med Nils Johan Føyn som guide og mentor. Mer informasjon kommer.
 3. NM i foto 2015: Innleveringsfrist 15. oktober. Fritt motiv i tillegg til «natur». Svart/hvitt og farger. Digitalt og papir. Styret håper flest mulig vil være med. Det koster kr 100 å delta og man kan sende inn inntil 12 bilder.
 4. Tom Rolf viste hele prosessen med å levere inn bilder digitalt til NM via www.nsff.no. Trenger du hjelp til å levere, ta kontakt med noen i klubben!
 5. «Mine 10 bilder»: Tom Rolf viste fram bilder fra Knuthøjdmossen.
 6. Vi hadde besøk av en polsk fotograf denne kvelden, Mickey. Han viste bilder fra Drøbak og fortalte om sitt Himalaya-prosjekt i 2016.

br